Είστε εδώ

2η Τροποποίηση

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΕΔΡΑ 
ΑΡΘΡΟ 2ο - ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 4ο – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5ο - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 6ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 7ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 8ο – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11ο - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΡΣΗ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 12ο - ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 13ο – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ –ΔΩΡΗΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 14ο - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 15ο - ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 16ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 17ο - ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ-ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 18ο - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 19ο - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 20ο - ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α'
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο – ΕΔΡΑ
Ιδρύθηκε την 30 Οκτωβρίου 1991 Επιστημονικό Σωματείο με τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής» , που έχει έδρα σήμερα τήν πόλη τής Αθήνας, στήν οδό Μιχαλακοπούλου 155 – Τ.Κ 115 27 και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 178 Α.Κ. και από το Καταστατικό αυτό.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αλλάξει η έδρα της Εταιρείας, εφ΄όσον συντρέξουν ειδικοί λόγοι. Στην έδρα της Εταιρείας προβλέπονται η λειτουργία Βιβλιοθήκης, χώρος εκπαίδευσης, επικοινωνίας των μελών της και συμβουλίων Δ.Σ.

Το σωματείο είναι Επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 
ΑΡΘΡΟ 2ο - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα, η οποία στο μέσον της έχει κάθετη διατομή δέρματος, που την τέμνει νυστέρι, ενώ κυκλοτερώς αναγράφεται ο τίτλος της καί απεικονίζεται μικροσκόπιο. Επίσης αναγράφεται και το έτος ίδρυσής της.

Η σφραγίδα τίθεται σε κάθε επίσημο έγγραφο της Εταιρείας για να το καθιστά έγκυρο.

 
ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α) Να προάγει, υποστηρίζει και αναπτύσσει την Επιστημονική Ερευνα στον τομέα της Δερματοχειρουργικής.,μόνη ή σε συνεργασία με την ΕΔΑΕ, ή άλλους φορείς εκπαίδευσης.
Β) Να φροντίζει για τη συνεχή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μελών της και των ενδιαφερομένων Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων στην Δερματοχειρουργική και στις απαραίτητες γνώσεις από άλλες ειδικότητες ( Ιστοπαθολογία, Ακτινοθεραπεία,................ κλπ. )
Γ) Να συνεργάζεται επιστημονικά και να εξετάζει όλα τα θέματα που αφορούν στις σχέσεις του κλάδου με συγγενείς Ειδικότητες.
Δ) Να προασπίζει τα επιστημονικά και επαγγελματικά συμφέροντα του κλάδου με κάθε νόμιμο μέσο.
Ε) Να έχει άμεση και συνεχή επαφή με τις αντίστοιχες εταιρείες του Εξωτερικού, ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση στις επιστημονικές εξελίξεις και εναρμόνηση όλων των ενεργειών που αφορούν στα συμφέροντα του κλάδου.
ΣΤ) Τελικός στόχος της είναι, τα Μέλη της να παρέχουν τη σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη φροντίδα στον ασθενή, στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου, με αποτέλεσμα να προστατεύεται ο ασθενής από αυθαίρετες πράξεις μη ειδικών Ιατρών και των ασχολουμένων με τα παραϊατρικά επαγγέλματα, τις οποίες η Εταιρεία υποχρεούται να ελέγχει, τηρουμένων πάντα των όρων της Ιατρικής Δεοντολογίας, σε συνεργασία με τους επίσημους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και της Ε.Ε.

 
ΑΡΘΡΟ 4ο – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Οι παραπάνω σκοποί της Εταιρείας επιτυγχάνονται :
Α) Με τακτική επικοινωνία των μελών, με Τακτικές και Έκτακτες συνεδριάσεις, ανταλλαγή μεταξύ τους γνωμών για θέματα, μεθόδους και κλινικές ή εργαστηριακές παρατηρήσεις στο αντικείμενο της Εταιρείας.
Η διαδικασία των συνεδριάσεων και το θεματολόγιο θα καθορίζεται από το Δ.Σ. με απόφασή του, σύμφωνα με το σχετικό αρθρο του παρόντος καταστατικού.
Β) Με την συνεργασία των αντιστοίχων ή ομοειδών Εταιρειών άλλων χωρών και με τη Διεθνή Εταιρεία Δερματοχειρουργικής ( I. S. D. S.) .
Γ) Με τη διοργάνωση ή τη συμμετοχή σε Ελληνικα ή Διεθνή Συνέδρια σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας.
Δ) Με την συνεχή επαφή με Ελληνικές Επιστημονικές Εταιρείες και Οργανισμούς.
Ε) Με τον προγραμματισμό για τη συνεχή επιστημονική επιμόρφωση των μελών της με συνέδρια, μετεκπαιδευτικά μαθήματα, διαλέξεις Ελλήνων και ξένων ειδικών Επιστημόνων, κλινικά φροντιστήρια, κλπ.
ΣΤ) Με τη δημοσίευση του επιστημονικού έργου των μελών της, μετά από επεξεργασία, που προβλέπει το παρόν Καταστατικό σε ειδική περιοδική έκδοση με τίτλο“ Αρχεία Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής “ .
Ζ) Με την ανάπτυξη επιστημονικής και επαγγελματικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών.
Η) Επιπλέον μέσω της σύγχρονης Πληροφορικής.
Θ) Με την διάδοση των επιστημονικών επιτευγμάτων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και
Ι) Με την προάσπιση των επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών.

 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της.
Αυτή μπορεί να ανακαλεί και αποφάσεις του Δ.Σ. 
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που είναι επταμελές (7)
Αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό Γραμματέα καί 2 Συμβούλους.
Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του κάθε δεύτερου χρόνου από την εκλογή του.
Εκτός των 7 μελών του Δ.Σ. που εκλέγονται, υπάρχουν και μέχρι τρία (3) αναπληρωματικά, εκλεγμένα σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν στις εκλογές και αναπληρώνουν τακτικά μέλη του Δ.Σ., που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρούν. 
Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη και η λειτουργία του Δ.Σ. θεωρείται από την πλειοψηφία του προβληματική, η αντικατάσταση των μελών γίνεται με συμπληρωματική εκλογή, μετά 2 – 4 μήνες από την ανακοίνωση του προβλήματος από τον Πρόεδρο σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του, θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παραιτηθεί. Ο Πρόεδρος τότε του Δ.Σ. υποχρεούται να προτείνει στο Δ.Σ. την αντικατάστασή του, αφού προηγουμένως του απευθύνει σχετική συστημένη επιστολή.
Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας συμμετέχουν με την δέουσα υπευθυνότητα στις οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων κλπ. που διοργανώνονται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση άρνησης, το μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται να το δηλώσει γραπτώς εντός 15θήμερου.

 
ΑΡΘΡΟ 6ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αποφασίζει γιά κάθε ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία, τα συμφέροντα, την αξιοπρέπεια των μελών της Εταιρείας καθώς και τη μη παρέκλιση από τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας.
Το Δ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και παραλαμβάνει κανονικά, κατόπιν ελεγχου, με πρωτόκολλο που υπογράφει το απερχόμενο και το Νέο Δ.Σ. την περιουσία, τα αρχεία, τα έγγραφα, και το ταμείο της Εταιρείας.

Για το λόγο αυτό, το Δ.Σ. συνεδριάζει κάθε φορά που ο Πρόεδρος το κρίνει απαραίτητο, πάντως όχι λιγώτερο από 1 φορά το 3μηνο, ή άν το αυτό ζητηθεί από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του εγγράφως.

Η πρόσκληση γιά τη συγκληση του Δ.Σ. είτε είναι Τακτική ή Έκτακτη, πρέπει να γίνεται έγκαιρα πρός όλα τα μέλη του Δ.Σ. με ευθύνη του Γεν. Γραμματέα.
Τα θέματα ημερησίας διατάξεως των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθορίζονται με ευθύνη του Πρέδρου. Εκτός ημερησίας διάταξης θέματα χρειάζονται την πλειοψηφία των παρόντων μελών γιά να συζητηθούν.
Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) από τα μέλη του καί οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Επί ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Επί προσωπικών ζητημάτων διενεργείται ψηφοφορία μυστική και επί ύπαρξης ισοψηφίας γίνεται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και τότε υπάρξει ισοψηφία, το θέμα μεταφέρεται στη Γεν. Συνέλευση που συγκαλείται σε Εκτακτη συνεδρίαση εντός 1 μηνός από την ύπαρξη του προβλήματος.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα συμμετέχει στις Οργανωτικές Επιτροπές συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, κλπ που διοργανώνονται από την Εταιρεία.
Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Διεθνείς Εταιρείες ή Οργανισμούς, γίνεται από τον Πρόεδρο και , αν προβλέπεται και δεύτερο μέλος, από τον Γεν. Γραμματέα της Εταιρείας.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ενθαρρύνει και εφ΄όσον αποδεδειγμένα μπορεί, να ενισχύει οικονομικά πρωτοβουλίες των μελών της γιά προβολή του επιστημονικού των έργου στο διεθνή χώρο.
Το Δ.Σ. εφ΄οσον κρίνει οτι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ορίζει Τριμελή Συντακτική Επιτροπή, αποτελούμενη από Πρόεδρο και 2 μέλη γιά την εκδοση περιοδικού ως και άλλων εντύπων της Εταιρείας. Η θητεία της Συντακτικής Επιτροπής θα είναι 2ετής.
Η Συντακτική επιτροπή θα είναι αρμόδια γιά: τη συχνότητα, όρους δημοσίευσης, ποιότητας εντύπων και θα συνεργάζεται με τo Δ.Σ. προκειμένου από κοινού νa αποφασίζουν γιά τo επιστημονικό περιεχόμενο και άλλες λεπτομέρειες των εκδόσεων.
Γιά κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ τηρούνται πρακτικά, που διαβάζονται και υπογράφονται από τα μέλη του στην αρχή της επόμενης Συνεδρίασης από τα παρόντα μέλη ως και από τα απόντα, που υπογράφουν εκ των υστέρων ότι έλαβαν γνώση.
Το Δ.Σ. αποφασίζει και εισηγείται στις Γεν. Συνελέυσεις της Εταιρείας τους πίνακες γιά την είσοδο νέων μελών στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα Επιστημονικά τους προσόντα, με αιτιολογημένη πλήρως εισήγηση, με βάση τις προϋποθέσεις του αρθρου 9 του παρόντος.
Θα αποφασίζει και απονέμει με αιτιολογημένες εισηγήσεις τις απονομές Διπλωμάτων στα μέλη, σε ότι αφορά την αναγνώριση από την Εταιρεία, της δυνατότητας πραγματοποιήσεως Ιατρικών πράξεων Δερματοχειρουργικής καί Αισθητικής δέρματος.
Στο παράρτημα < Α > του παρόντος καταστατικού, αναφέρεται η αξιολόγηση των πράξεων Δερματοχειρουργικής και Αισθητικής δέρματος που ισχύουν Διεθνώς, την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος. 
Θά κοινοποιεί στα μέλη της τον πίνακα με Επιστημονικές Εκδηλώσεις, Συνέδρια, Κλινικά Φροντιστήρια, διαλέξεις κλπ., πού θα επιλέγει για εκπαίδευση – μετεκπαίδευση των μελών ή των υποψηφίων μελών, καθώς και τη βαθμολογία καθ’ ενός από αυτά.

 
ΑΡΘΡΟ 7ο- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. και την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο καί σε κάθε δικαστική ή άλλη αρχή.
Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Τακτικές και Έκτακτες. Ακόμη διεθύνει τις Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές και Έκτακτες, επιστημονικού ή αλλου περιεχομένου, εκτός από το περί αρχαιρεσιών τμήμα της Τακτικής ανά διετία Γενικής Συνέλευσης.
Φροντίζει για την πιστή τήρηση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας, υπογράφει όλα τα έγγραφα της Εταιρείας και με ευθύνη του γίνεται η πληρωμή κάθε δαπάνης, που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.
Είναι υπεύθυνος ( και υπόλογος ) στην Γενική Συνέλευση των μελών, για την διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ως και για τα έξοδα και τα έσοδα σε συνεργασία με τον Ταμία.
Ο Πρόεδρος μπορεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. να προσλαμβάνει ή να απολύει βοηθητικό προσωπικό γιά τις ανάγκες της Εταιρείας.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του τον απουσιάζοντα ή κωλιόμενο Πρόεδρο.
Ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί με εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία της Εταιρείας. Καταγράφει με αύξοντα αριθμό τα εισερχόμενα έγγραφα στο Πρωτόκολλο εισερχομένων και τα εξερχόμενα στο αντίστοιχο πρωτόκολλο.
Τηρεί τα Αρχεία της Εταιρείας και το Μητρώο μελών.
Κρατά τις δύο (2) σφραγίδες της Εταιρείας.
Αναλαμβάνει τις προσκλήσεις για συνεδρίαση του Δ.Σ. της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή εκτακτης.
Κοινοποιεί στα μέλη τα θέματα ημερήσιας διατάξεως. Οργανώνει τη Γραμματεία στις Συνεδριάσεις και στις Συνελεύσεις.
Κρατά πάντα ενήμερο τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. για τα εισερχόμενα θέματα που εκκρεμούν.
Τηρεί τα βιβλία των Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
Επιμελείται την παράδοση των Διπλωμάτων στα μέλη της Εταιρείας.
Αναπληρεί τον Προεδρέυοντα Αντιπρόεδρο,όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του. 
Στα καθήκοντά του ο Γενικός Γραμμετέας συνεπικουρείται από τον Ειδικό Γραμματέα, προσυπογράφει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κατ’ εντολή του χρηματικά εντάλματα πληρωμών.
Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει, διαβάζει και υπογράφει πρώτος τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης,είτε του Δ.Σ. είτε των Γενικών Συνελεύσεων των μελών της Εταιρείας ( επιστημονικού ή μη περιεχομένου ). Κρατά σημειώσεις για τις επιστημονικές ανακοινώσεις ή επιμελείται για τη συλλογή τους με μαγνητοταινίες, οι οποίες άπαξ ετησίως καταστρέφονται με απόφαση του Δ.Σ., αφού έχουν απομαγνητοφωνηθεί. Βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στην οργάνωση της γραμματείας αυτών των συνεδριάσεων και μεριμνά για την παραλαβή καταλόγου των παρισταμένων μελών.
Συλλέγει και πρωτοκολλά σε ιδιαίτερο πρωτόκολλο τις εργασίες (περιλήψεις) που κατατίθενται για δημοσίευση είκοσι (20) ημέρες πρό της ανακοίνωσης και ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα έγκαιρα, πριν απο τις συνεδριάσεις για τυχόν μη υποβολή εργασιών. 
Τηρεί με τις οδηγίες του Γεν. Γραμματέα το αρχείο, το Επιστημονικό υλικό και τη Βιβλιοθήκη της Εταιρείας και γενικώς άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία.
Φροντίζει για τη σύνταξη καί εκτύπωση διαφόρων εντύπων, δημοσιευμάτων μαζί με τον Γεν. Γραμματέα, του οποίου είναι και αναπληρωτής.
Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, βοηθούμενος σε περίπτωση ανάγκης από λογιστή (έμμισθο ή άμισθο ή κατά περίπτωση αμοιβόμενο).
Τα βιβλία αυτά είναι θεωρημένα από την οικεία Εφορία (Διάτρητα και με Α.Φ.Μ.) και είναι: α) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων β) Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Οι αποδείξεις εισπράξεως εισφορών από τα μέλη δεν χρειάζονται θεώρηση, εκτός αν ο νόμος το ορίζει διαφορετικά.
Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές εκδίδοντας τα κατάλληλα παραστατικά.
Τηρεί αρχείο παραστατικών και το βιβλίο με τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, κινητών και ακινήτων.
Φροντίζει για την έγκαιρη απόδοση του Φ.Π.Α., αν ο νόμος το προβλέπει.
Στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει στο Δ/κό Συμβούλιο τον Ισολογισμό της Εταιρείας, καθώς και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους.
Εχει στη διάθεση του Δ.Σ. κατάσταση των μη ταμιακά τακτοποιημένων μελών.
Καταθέτει σε Τραπεζα, που θα υποδεικνύει το Δ.Σ., χρήματα άνω των
500 € εις χείρας του , στο όνομα του Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και δικό του (κοινό) με βάση τις νόμιμες διαδικασίες, που μπορούν να τροποποιηθούν.
Ολες οι παραπάνω ενέργειες εισπράξεων – πληρωμών, σύνταξης ισολογισμού κλπ., πρέπει απαραιτήτως να είναι σε γνώση του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα, και να έχουν την υπογραφή και των δύο προαναφερθέντων, ως ορίζει το εν λόγω άρθρο για πληρωμές άνω των 300 €.

 
ΑΡΘΡΟ 8ο – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται κάθε διετία, με την εκλογή του νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τα Αρθρα περί Αρχαιρεσιών, του παρόντος καταστατικού.
Ενεργεί έλεγχο του Ταμείου όποτε το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο.
Υποχρεωτικά όμως διενεργεί τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση στις εκλογο-απολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις των μελών της Εταιρείας.
Για τον έλεγχο αυτό ο Ταμίας θέτει στη διάθεση της Επιτροπής κάθε βιβλίο ή στοιχείο, που θα βοηθήσει στο έργο της.

 
ΑΡΘΡΟ 9ο –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
Η Εταιρεία αποτελείται από ενεργά-Τακτικά, Πρόσεδρα και Επίτιμα μέλη.
α) Τακτικό μέλος της Εταιρείας μπορεί να γίνει κάθε Ελληνας ή αλλοδαπός ιατρός Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, που ασκεί νόμιμα στην Ελλάδα την Ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, καθώς και κάθε Έλληνας, που ασκεί νόμιμα την ίδια ειδικότητα στην Κύπρο. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η πραγματική του έφεση και το ενδιαφέρον για τη Δερματοχειρουργική και να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τρείς συνεδριακές εκδηλώσεις της Εταιρείας ή και ομοειδών Εταιρειών του εξωτερικού. Τα υποψήφια μέλη υποβάλλουν αίτηση εγγραφής προϋπογραφόμενη από δύο (2) Τακτικά μέλη. Μετά από επεξεργασία των αιτήσεων το Δ.Σ. εισηγείται στις Γενικές Συνελέυσεις (Τακτικές- Έκτακτες ή Επιστημονικού περιεχομένου) την αποδοχή των αιτήσεων εκείνων, που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η επαρκής εκπαίδευση στη Δερματοχειρουργική, θα πιστοποιείται από ειδικά Πτυχία-Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις κλπ., και θα αξιολογούνται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.
Για το σκοπό αυτό το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει την έντυπη αίτηση της Εταιρείας και την υποβάλλει μαζί με τα σχετικά έγγραφα (βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικα, βεβαιώσεις,πτυχία) στη Γραμματεία της Εταιρείας.
Την αίτηση συνυπογράφουν 2 εν ενεργεία Τακτικά μέλη της.
Μετά την έγκρισή της, ακολουθεί από το Δ.Σ. η ανακήρυξη του μέλους ως Τακτικού.
Εαν δεν δοθεί η έγκριση από το Δ.Σ. μπορεί ο υποψήφιος να επανέλθει με νέα αίτησή του,αφού έχει φροντίσει να αρθούν τα κωλύμματα που θα αναφέρει στην απορριπτική του απόφαση,τεκμηριωμένα, το Δ.Σ.
β) Πρόσεδρο μέλος μπορεί να είναι κάθε Ελληνας ή αλλοδαπός Ιατρός,που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου α. και έχει παρακολουθήσει έστω και μία Επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας μας.
γ) Επίτιμο μέλος γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., Ελληνας ή αλλοδαπός Ιατρός αναγνωρισμένου κύρους, που προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στον τομέα της Δερματοχειρουργικής, και άλλων συναφών ειδικοτήτων.
Επίτιμο μέλος μπορεί να εκλεγεί με απόφαση του Δ.Σ. και Τακτικό μέλος της Εταιρείας, μετά τη συνταξιοδότησή του για οποιοδήποτε λόγο, εφ΄οσον διετέλεσε μέλος τουλάχιστον επί μία 5ετία.
Η διαδικασία της ανακήρυξης των Επιτίμων μελών είναι η ίδια με των τακτικών. Την πρόταση / αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλουν 2 τακτικά μέλη.
δ) Επίτιμοι Πρόεδροι της Εταιρείας μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση του Δ.Σ. Δερματολόγοι- Αφροδισιολόγοι, μέλη της ( τακτικά-επίτιμα-πρόσεδρα ) ή μη, σε ένδειξη τιμής για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

 
ΑΡΘΡΟ 10ο-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα Τακτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, δίχως καμμία διάκριση. Μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Εκλέγουν τα όργανά της και συμμετέχουν στις δραστηριότητές της. Για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 16.

Υποχρεούνται: α) Να τηρούν τους κανόνες της Ιατρικής δεοντολογίας τόσο έναντι της Εταιρείας και των άλλων μελών, όσο και κατά την άσκηση του ιατρικού τους επαγγέλματος.
β) Να τηρούν και προασπίζουν το παρόν καταστατικό σ΄ολες τις ενέργειές τους.
γ) Να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής εντός μηνός από την ανακήρυξή τους από το Δ.Σ. σαν Τακτικά μέλη και την ετήσια συνδρομή τους εντός του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους για το οποίο οφείλεται.
Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε 50 € και της ετήσιας συνδρομής σε 30 €, που μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. , μέχρι του Τριπλασίου. Απεριόριστα δε, με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.
Τακτικό μέλος που δεν κατέβαλε για 2 συνεχή χρόνια τις ετήσιες συνδρομές του, παύει να θεωρείται ενεργό, μεταπίπτει στη κατηγορία του Πρόσεδρου και διακόπτεται η ενημέρωσή του από την Εταιρεία. Μπορεί να επανακτήσει τα δικαιώματά του αμέσως μόλις εξοφλήσει τις συνδρομές του αναδρομικά, εφ’ όσον αποδειγμένα συνέτρεχαν δικαιολογημένοι λόγοι(απουσία στο Εξωτερικό ή ασθένεια) χωρίς διαδικασία επανεγγραφής, εφόσον πληροί και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία εκλογής Νέου Μέλους σύμφωνα με το Άρθρο 9.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Ταμειακώς και Εκπαιδευτικώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας (τρέχον ημερολογιακό έτος). 
δ) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στα σεμινάρια, τις διαλέξεις και τις λοιπές δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Εταιρείας, τουλάχιστον όπως ορίζει το άρθρο 14.
ε) Να ανακοινώνουν κατά πρώτη προτίμηση, εφ΄οσον είναι εφικτό ή δέν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι στα συνέδρια και στις ειδικές επιστημονικές ημερίδες της Εταιρείας, καθώς επίσης και στις εκδόσεις της Εταιρείας τις επιστημονικές τους εργασίες και έρευνες για την προαγωγή της Δερματοχειρουργικής.
Τακτικό μέλος που αθετεί τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις τού άρθρου αυτού, μπορεί να τιμωρηθεί με έγγραφη επίπληξη.
Επί υποτροπής, μπορεί το Δ.Σ. να παραπέμψει στη Γενική Συνέλευση με την πρόταση για διαγραφή.
Τα επίτιμα και πρόσεδρα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία.
Στις Συνελεύσεις δε, που δεν έχουν επιστημονικό περιεχόμενο και πιθανά επακολουθεί και ψηφοφορία, αποχωρούν.
Τα Πρόσεδρα μέλη, όταν αποκτήσουν τα προσόντα του άρθρου 9 παράγραφος α, μπορούν να γίνουν Τακτικά, ακολουθώντας τη διαδικασία αυτού του άρθρου.
Κανένα μέλος της Εταιρείας δεν θα χρησιμοποιεί το όνομα της Εταιρείας ή την ιδιότητα του Μέλους της, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Δ.Σ, για διαφημιστικούς λόγους ή λόγους προσωπικής προβολής.

 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΡΣΗ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Εταιρεία, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού έτους της υποβολής της.
Το περιεχόμενο της αίτησης μπορεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. (κατά πλειοψηφία) να κοινοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ : Κανένα μέλος της Εταιρείας,συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτικών είτε του Δ.Σ. δεν είναι μόνιμο. Η ιδιότητα του μέλους είναι διετής όπως και η θητεία του Δ.Σ. και ανανεώνεται μόνον εφόσον έχει παρακολουθήσει ανά διετία δύο (2) επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας ( η οποία υποχρεούται να διοργανώνει τουλάχιστον δύο (2) ετησίως ) , είτε της διεθνούς, είτε αλλων ομοτίμων Εταιρειών του εξωτερικού.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού των δύο (2) ανά διετία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το μέλος θεωρείται πρόσεδρο και η ιδιότητα του τακτικού μέλους ανακτάται αυτομάτως με τη συμπλήρωση των ελλείψεων της εκπαίδευσης καί ισχύει για μια διετία από την τελευταία της ανανέωση, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
Το Δ.Σ. με απόφαση της πλειοψηφίας των ? των μελών του, δικαιούται να παραπέμψει στη Γενική Συνέλευση με πρόταση διαγραφής, κάθε Τακτικό μέλος που : 
α) Επιδεικνύει αντιδεοντολογική συμπεριφορά, επαρκώς τεκμηριωμένη από τους καταγγέλοντες, με πλήρη αποδεικτικά στοιχεία, ή απειθαρχία στις αποφάσεις των Συνελεύσεων ή τις συστάσεις του Δ.Σ. δια του Προέδρου του, ή διαγωγή ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια της Εταιρείας.
β) Δεν τηρεί ή περιφρονεί αυτά που ορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας ή παραβιάζει την Ιατρική δεοντολογία κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
γ) Παραβιάζει ή περιφρονεί την αρχή ότι οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες της Εταιρείας στερούνται κομματικού χαρακτήρα πολιτικής φύσεως.
Στις περιπτώσεις αυτές, το Δ.Σ. καλεί τον ενδιαφερόμενο έγκαιρα, να απολογηθεί έγγραφα ή προφορικά. Στη συνέχεια, αποφασίζει για την παραπομπή του ή μή στη Γενική Συνέλευση.
Τακτικό μέλος που διαγράφεται με την προαναφερθείσα διαδικασία, στερείται για πάντα το δικαίωμα της επανεγγραφής.
Κατά της αποφάσεως αυτής περί οριστικής διαγραφής μέλους, δυνατόν να ασκηθεί από αυτό, προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας εντός διμήνου από της γνωστοποιήσεως της περί διαγραφής αποφάσεως κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα απο του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα.

 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τά έσοδα της Εταιρείας αποτελούνται από :

1.- Τα δικαιώματα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών της.
2.- Δωρεές, έκτακτες εισφορές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές ή εκούσιες εισφορές μελών της ή μη
3.- Εκτακτα έσοδα και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις που στηρίζονται στους ισχύοντες νόμους.
4.- Συνδρομές από τις εκδόσεις της Εταιρείας εφ΄οσον κριθούν απαραίτητες από το Δ.Σ.
5.- Εισπράξεις από εορτές, επιστημονικές συνεδριάσεις και εν γένει δημόσιες εμφανίσεις που οργανώνονται από την Εταιρεία, και
6.- Από τόκους περιουσιακών της στοιχείων.

 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ –ΔΩΡΗΤΕΣ

Δωρητές της Εταιρείας ανακηρύσσονται, όσοι προσφέρουν σ΄αυτήν ποσό όχι λιγώτερο των 2000 € χωρίς καμμία δέσμευση ή ανταποδοτικότητα.
Ευεργέτες ομοίως ανακηρύσσονται, όσοι προσφέρουν τουλάχιστον 8000 €.
Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ.
Στην πρώτη συνεδρίαση της Εταιρείας ανακοινώνονται τα ονόματα τυχόν Δωρητών.
Οι Ευεργέτες ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Η ανακήρυξη δημοσιεύεται στον Τύπο και τα ονόματά τους αναφέρονται σε ειδική τιμητική στήλη στα γραφεία της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Η Εταιρεία συνέρχεται σε Τακτικές Συνεδριάσεις που καθορίζονται από το Δ.Σ. και Συμπληρωματικές ή Έκτακτες λόγω επείγοντος ή εξαιρετικώς ενδιαφέροντος θέματος ή κατόπιν αιτήσεως του ημίσεως των Τακτικών μελών.
Ο τόπος, ο χρόνος, η ημερήσια διάταξη, καθώς και το πρόγραμμα αυτών των συνεδριάσεων, καθορίζεται από το Δ.Σ. και τα μέλη θα ειδοποιούνται έγκαιρα γι΄αυτά.
Ανά 2ετία,τον Ιούνιο, Τακτική Συνεδρίαση με υποχρεωτικά, θέματα ημερήσιας διάταξης, εκτός των άλλων, θα είναι και :
1.- Προκήρυξη Αρχαιρεσιών.
2.- Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και έναρξη διαδικασίας αρχαιρεσιών.
3.- Εναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τις προσεχείς εκλογές του Δ.Σ.
Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με φανερή ψηφοφορία, δι΄ανατάσεως της χειρός. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώνουν την υποψηφιότητά τους την ίδια ημέρα ή να προτείνονται από άλλα Τακτικά μέλη, Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα τρία τακτικά μέλη, με πρωτοβουλία αυτού που πλειοψήφισε.
Σε όλες τις Συνεδριάσεις αυτές γίνεται : 
1.- Ενημέρωση των μελών από τον Πρόεδρο, για αποφάσεις σε υπηρεσιακά θέματα, ως και διάφορες ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν τον κλάδο.
2.- Εισηγητικές εκθέσεις Επιτροπών.
3.- Προτάσεις-Αιτήσεις για ανακήρυξη νέων μελών και αν υπάρξει θέμα για συζήτηση, αυτό μπορεί να γίνει μέ αίτηση του 1/3 των παρευρισκομένων Τακτικών μελών.
4.- Επιστημονικό μέρος με Επίδειξη ασθενών, Ανακοινώσεις, Διαλέξεις, Στρογγυλά τραπέζια, εφηρμοσμένα κλινικά φροντιστήρια, VIDEO κλπ.
Η σειρά των Επιστημονικών εκδηλώσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. που θα είναι και ο Πρόεδρος της συνεδριάσεως, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται Συντονιστής ή Προεδρέυοντες.
Η διάρκεια των ομιλιών, παρουσιάσεων κλπ. καθώς και ο χρόνος της συζήτησης για κάθε θέμα, καθορίζεται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης, ο οποίος κλείνει συμπερασματικά το θέμα.
Στις Συνεδριάσεις αυτές ο Πρόεδρος του Δ.Σ έχει δικαίωμα : 
1.- Να ανακαλεί στην τάξη οποιονδήποτε ξεφύγει από τα όρια της συζήτησης, έστω και τον ρήτορα, που ξεφεύγει από το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο του θέματος ή το χρονικό όριο, που του παραχωρήθηκε.
2.- Να αφαιρέσει το λόγο σε περίπτωση συζήτησης που ξεφεύγει από τα όρια της δεοντολογίας και της κοσμιότητας και
3.- Να διακόψει για μικρό χρονικό διάστημα 10-15΄ ή να διαλύσει την Συνεδρίαση, για την εκτόνωση τεταμένης ατμόσφαιρας και διατήρηση της γαλήνης και συναδελφικότητας των μελών της Εταιρείας.
Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί στις συνεδριάσεις αυτές να ανακοινώνει ή να κάνει διάλεξη, οποιοσδήποτε επιστήμονας Ελληνας ή αλλοδαπός, με θέμα που
Επιστημονικά ενδιαφέρει το αντικείμενο της Εταιρείας.
Προκειμένου οποιοσδήποτε επιστήμονας να ανακοινώσει ή να πραγματοποιήσει διάλεξη ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονική εκδήλωση στην Εταιρεία, πρέπει επτά (7) τουλαχιστον ημέρες πριν από την εκδήλωση, να καταθέσει γραπτή σύντομη περίληψη, και μετά το πέρας της συνεδρίασης την ομιλία του στη Γραμματεία της Εταιρείας ( με φωτογραφίες, διαφάνειες κλπ. ),
για να γραφεί αυτή στα Πρακτικά της συνεδρίασης και στα Αρχεία της Εταιρείας, άλλως, δεν θα πραγματοποιείται η ομιλία.
Ανακοινώσεις ή διαλέξεις που δεν προβλέπονται στο πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης, δεν γίνονται, εκτός αν πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις ή είναι εξ΄αναβολής προηγουμένω συνεδριάσεων, οπότε το Δ.Σ. αποφασίζει γι΄αυτές.
Αν κατά τη διάρκεια αυτών των Συνεδριάσεων υπάρξουν προτάσεις ή θέματα που χρειάζονται ψηφοφορία, τότε κρατούνται, και μετά το τέλος του Επιστημονικού μέρους της Συνεδρίασης αφού παραμείνουν στην αίθουσα μόνο τα Τακτικά μέλη που δικαούνται ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση χειρός ή με ονοματική κλήση ή μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, επί προσωπικών ζητημάτων. Στις ψηφοφορίες αυτές για τη λήψη της απόφασης, τα λευκά και τα άκυρα δεν υπολογίζονται στον άριθμό των ψηφισάντων. Επί ισοψηφίας, νικά η ψήφος του Προέδρου, πλήν της μυστικής ψηφοφορίας, οπότε επαναλαμβάνεται.
Για να τεθεί θέμα ή πρόταση προς ψήφιση, θα πρέπει να κριθεί από το προεδρείο της Συνεδρίασης ή να το ζητούν ενυπόγραφα το 1/5 των παρισταμένων ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11.
Η Εταιρεία θεωρείται οτι έχει απαρτία γι΄αυτές τις Συνεδριάσεις όταν, παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των Τακτικών μελών, για ανακήρυξη νέων μελών.
Για Εκλογή Ειδικών Επιτροπών ή για λήψη αποφάσεων επί σοβαρών θεμάτων του κλάδου, απαιτείται το ήμισυ των Τακτικών μελών. Αν δεν υπάρξει τότε απαρτία, η ψηφοφορία αναβάλλεται για την επόμενη Συνεδρίαση, οπότε θεωρείται απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών. 
Ειδικά για την Συνεδρίαση περί Αρχαιρεσιών του άρθρου 16, επί μη ύπαρξης απαρτίας, καθορίζεται η επόμενη συνεδρίαση, μετά από 1 εως 8 ημέρες.

 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, συνέρχεται στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου,. Ανά Διετία πραγματοποιείται και Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο σύμφωνα με το Άρθρο 14. Ο μήνας μπορεί να αλλάξει από το Δ.Σ με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης.
Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται όποτε κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε επείγοντα επιστημονικά ή οργανο-λειτουργικά θέματα, ή με έγγραφη αίτηση του ημίσεως των εκπαιδευτικώς και ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών της Εταιρείας.
Η λήψη αποφάσεων στις Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με ψηφοφορία με την αρχή της πλειοψηφίας των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην ψηφοφορία αυτή, άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια δεν υπολογίζονται στον αριθμό των ψηφισάντων, ως καθορίζεται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού. Η ψηφοφορία αυτή γίνεται με ανάταση χειρός ή με ονομαστική εκφώνηση.
Ειδικά για προσωπικά θέματα που αφορούν μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και για τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της Εταιρείας, η ψηφοφορία γίνεται μυστική και απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών για τη λήψη αποφάσεων που να υπερβαίνει ταυτόχρονα τον ολικό αριθμό των Τακτικών μελών.
Η ημερήσια διάταξη των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων καθορίζεται από το Δ.Σ. κατά περίπτωση.
Η ημερήσια διάταξη της ανά Διετία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με Αρχαιρεσίες περιλαμβάνει υποχρεωτικά : 
1.- Απολογισμό πεπραγμένων διετίας από το απερχόμενο Δ.Σ. ετησίως.
2.- Οικονομικό απολογισμό διαχείρισης, ετησίως, αφού αναγνωσθεί η Εκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3.- Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων για τη νέα χρήση.
4.- Διενέργεια Αρχαιρεσιών για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη διετία.
Εάν υπάρχει επιστημονικό πρόγραμμα για την Τακτική Γενική Συνέλευση,προηγείται, και αφού λήξει, τότε πραγματοποιείται η Τακτική Γενική Συνέλευση με την παρουσία μόνο των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου τακτικών μελών.
Μετά την περάτωση του 3ου θέματος και πριν από την αρχή του 4ου θέματος, το Προεδρείο αντικαθίσταται από την Εφορευτική Επιτροπή, που έχει ήδη εκλεγεί με τη διαδικασία του άρθρου 14.
Επίτιμοι Πρόεδροι και Επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλογής στο Δ.Σ. ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα προαναφερθέντα < επίτιμα > μέλη επιθυμούν να επανέλθουν σε ενεργό δράση, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν εγγράφως μια εβδομάδα πριν τις εκλογές στο Δ.Σ.
Η ημερήσια διάταξη, ο τόπος και ο χρόνος της ανά Διετία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με Αρχαιρεσίες, γίνονται γνωστά στα Τακτικά μέλη με έγγραφη πρόσκληση, αποστελλόμενη ταχυδρομικά 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της.
Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία, αν παρίστανται το 1/2 τουλαχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και ταυτοχρόνως εκπαιδευτικώς.
Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, επαναλαμβάνεται εντός 8 ημερών, σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζονται στην πρόσκληση, οπότε θεωρείται απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη κι αν παρίστανται, όχι όμως λιγώτερα των είκοσι (20).
Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός (20) κατά την Επαναληπτική ανά Διετία Τακτική Γενική Συνέλευση με τις Αρχαιρεσίες, το Δ.Σ. επαναπροκηρύσσει μετά ένα μήνα, νέα Τακτική Γενική Συνέλευση, ενώ συνεχίζει τα καθήκοντά του, ώστε η Εταιρεία να μη στερείται Δ.Σ.

 
ΑΡΘΡΟ 16ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Στην τελευταία Γενική Συνέλευση εκάστης διετίας, διεξάγονται οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αυτές έχουν προκηρυχθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 14.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς και εκπαιδευτικώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη.
Δικαίωμα υποψηφιότητας και εκλογής έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν τουλάχιστον 3 συνεχή χρόνια τον τίτλο του τακτικού μέλους, για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και 3 συνεχή χρόνια για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το πλειοψηφικό σύστημα. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και περιλαμβάνει τα ονοματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. με αλφαβητική σειρά, και κάτω από αυτά ομοίως, των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής του άρθρου 14 και αποστέλλονται σ΄όλα τα Τακτικά μέλη συστημένα ταχυδρομικά, μαζί με λευκό φάκελλο και λευκό ψηφοδέλτιο, ενα μήνα πρό των αρχαιρεσιών.
Η Εφορευτική Επιτροπή, κατά την ταχυδρομική αποστολή, συντάσσει πρωτόκολλον αποστολής συστημένων σφραγισμένων φακέλλων, σύμφωνα με την Ονομαστική Κατάσταση των Τακτικών Μελών που της έχει δοθεί από το Δ.Σ.
Τα ταμειακώς και εκπαιδειτικώς τακτοποιημένα μέλη μπορούν να αποστέλλουν και ταχυδρομικώς την ψήφο τους, αφού κλείσουν το ψηφοδέλτιο στο φάκελλο της Εφορευτικής Επιτροπής (χωρίς να σημειώσουν κάτι που θα μπορεί να καταργήσει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, τόσο στο ψηφοδέλτιο όσο και στο λευκό φάκελλο.), τα τοποθετήσουν μέσα σε άλλο φάκελλο με τα στοιχεία τους και τα ταχυδρομούν συστημένα στη διεύθυνση που θα τους υποδείξει η Εφορευτική Επιτροπή.
Η σφραγίδα ταχυδρομείου θα πρέπει νά έχει χρονολογικό σήμαντρο τουλάχιστον 10 ημέρες προ της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών.
Την ημέρα των αρχαιρεσιών, η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει τα φάκελλα και κάνει τον έλεγχο των μελών (διαγράφει από τον κατάλογο) που ψηφίζει με αλληλογραφία, παρουσία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τοποθετεί τους έγκυρους φακέλλους, μονογραμμένους και σφραγισμένους από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, των ψηφοδελτίων στην ψηφοδόχο.
Κατόπιν επακολουθούν οι αρχαιρεσίες από τους παρόντες.
Τα Τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν με σταυρό δίπλα στο όνομα των υποψηφίων, μέχρι επτά (7) για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει και αφού αριθμήσει, αποσφραγίζει τους φακέλλους της ψηφοδόχου. Θα πρέπει ο αριθμός των φακέλλων να ταυτίζεται με τον αριθμό των ψηφισάντων σύμφωνα με την τηρηθείσα Κατάσταση. Στη περίπτωση, που είναι περισσότεροι οι φάκελλοι γίνεται επανέλεγχος Κατάστασης και αριθμού φακέλλων. Εάν και τότε είναι περισσότεροι οι φάκελλοι, αφαιρούνται τυχαία οι επιπλέον, χωρίς να αποσφραγισθούν και παραδίδονται με το Πρωτόκολλο, που συντάσσεται στο τέλος. Στη συνέχεια αριθμεί και μονογράφει τα ψηφοδέλτια, αφού σημειώσει και τον αριθμό των σταυρών. 
Επιτυχόντες για το Δ.Σ. θεωρούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας σταυρών προτίμησις και οι επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη.
Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η εκλογή των τριών (3) τακτικών και δύο (2)
Αναπληρωματικών για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται αυτός που θα εκλέξουν τα 3 τακτικά της μέλη, όταν συνεδριάσουν με την ευθύνη του πλειοψηφίσαντος.
Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τους οριζόμενους ανωτέρω σταυρούς προτίμησης, θεωρείται άκυρο. Ακυρο επίσης είναι κάθε ψηφοδέλτιο ή φάκελλος ταχυδρομικά αποστελόμενος που θεωρείται οτι παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας.
Επί ισοψηφίας υποψηφίων, εκλέγεται το αρχαιότερο μέλος της Εταιρείας που ουδέποτε έχασε την ιδιότητα του τακτικού μέλους. 
Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το Πρωτόκολλο και παραδίδει όλο τον Εκλογικό φάκελλο στον πλειοψηφίσαντα του ψηφοδελτίου ή επί απουσίας του στον αμέσως επόμενο. 
Ενα μήνα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο πλειοψηφίσας υποψήφιος συγκαλεί τους υπολοίπους επιτυχόντες σε συνεδρίαση και εκλέγουν τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. όπως ορίζει το άρθρο 5.
Κατά δε τον επόμενο Ιανουάριο της εκλογής του, παραλαμβάνει από το απερχόμενο Δ.Σ. της Εταιρεία, με την διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος.

 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ-ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
Το Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί να καθορίζει τιμητικά ηθική ή υλικά έπαθλα, προς τιμή ευεργετών της, αντί στεφάνου κλπ., για εργασίες ή έρευνες πρωτότυπες, μετά από εισήγηση της Επιτροπής κρίσεως για αυτά που ορίζεται από τη Γ.Σ. 
Τα ποσά που θα καθορίζονται, είναι στην κρίση του Δ.Σ. ανάλογα με τις
Οικονομικές δυνατότητες της Εταιρείας και τον Οικονομικό της προϋπολογισμό.
Ακόμη η Γεν. Συνέλευση της Εταιρείας, εφ΄οσον ο προϋπολογισμός της το επιτρέπει, μπορεί με εισήγηση καί απόφαση του Δ.Σ., να χρηματοδοτεί πρωτότυπες έρευνες σχετικές με τα αντικείμενα του κλάδου.
Αυτές όμως θα γίνονται πάντα υπό της επίβλεψη του Δ.Σ. της Εταιρείας και την έγκριση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που συστήνεται για το σκοπό αυτό.
Σε μια συνεδρίαση της Εταιρείας κάθε διετία θα απονέμονται τα διπλώματα για την ανανέωση της αναγνώρισης υπό της Εταιρείας της δυνατότητας Δερματοχειρουργικών πράξεων στα τακτικά μέλη της, εφ’όσον δεν αντιβαίνει την Ελληνική υπάρχουσα Νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά θα ζητούνται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 12 του παρόντος.
 
ΑΡΘΡΟ 18ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό μπορεί να ρυθμιστεί από τη Γενική Συνέλευση ή από πράξη του Δ.Σ., που θα εγκριθεί όμως από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
Κατά τα άλλα, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των ειδικών περί Σωματείων Νόμων.
Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει τρία (3) χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος του, ύστερα από απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί με αίτηση του ημίσεως των ταμειακώς και εκπαιδευτικώς τουλάχιστον τακτοποιημένων μελών.
Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά και ένα τακτικά μέλη.

 
ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία διαλύεται αυτοδίκαια όταν : 
1. Τα μέλη της περιορισθούν κάτω των 10 και
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όπως ορίζει το άρθρο 15
Του παρόντος καταστατικού.
Σε περίπτωση διάλυσης, με ψηφοφορία και πλειοψηφία των 3/4 των 
Ταμειακώς και ταυτοχρόνως εκπαιδευτικώς τακτοποιημένων τακτικών μελών της, αποφασίζει σε ποιό Ιατρικό Σωματείο ή άλλο κοινωφελές ίδρυμα θα περιέλθει η περιουσία της Εταιρείας.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά μία (1) εβδομάδα και θεωρείται απαρτία, αν παρίσταται το ήμισυ συν ένα των τακτικών μελών της.
Μετά τη λήψη της απόφασης για τη διάλυση της Εταιρείας, ορίζει η Γενική Συνέλευση Επιτροπή, για την εκκαθάριση της περιουσίας της, με βάση τη σχετική νομοθεσία.

 
ΑΡΘΡΟ 20 ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 20 άρθρα, ψηφίστηκε από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας κατά την Γενική Συνέλευση της τροποποίησης του αρχικού καταστατικού στις 4 Μαϊου 1996. Το νέο τροποποιημένο καταστατικό ισχύει μετά την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο Αθήνας σε αντικατάσταση του αρχικού καταστατικού που ψηφίστηκε από τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας στις 30 Οκτωβρίου 1991, είχε 24 άρθρα και είχε αναγνωρισθεί με την υπ΄αριθμόν Π 37199/180/1991 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου και είχε καταχωρηθεί στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου με αριθμό 1346 στις 23 Ιανουαρίου 1992.

Το παρόν καταστατικό καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων με αριθμό 20901/1996, αφού εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθήνας με την υπ΄αριθμόν 5524 απόφαση την 14/10/1996.

Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2003
Τα τακτικά μέλη 
Περίληψη της απόφασης τροποποίησης του ανωτέρω

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Α. ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. Απλές Αφαιρέσεις Όγκων και Βλαβών του Δέρματος.
2. Ηλεκτροχειρουργική.
3. Κρυοχειρουργική.
4. Χημική Δερμοαπόξεση.
5. Χειρουργική Νυχιών.
6. Αύξηση Μαλακών Μορίων(Προσθετικές ουσίες – Αυτόλογο Λίπος).
7. Ενέσεις Ουσιών, για αποκατάσταση βλαβών ή αποκλίσεων από το φυσιολογικό δέρμα και βελτίωση της αισθητικής εμφάνισης.

Β. ΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. Αφαιρέσεις με Αποκατάσταση του Τραύματος με Κρημνούς ή Μοσχεύματα. 
2. Laser Χειρουργική.
3. Φλεβολογία.
4. Μηχανική Δερμοαπόξεση(Dermabrasion).
5. Αποκατάσταση Τριχωτού Κεφαλής (Ομοιομοσχεύματα κλπ.).
6. Χειρουργική Αποκατάσταση Παθήσεων Δέρματος Βλεφάρων.
7. Χειρουργική Δέρματος-Βλεννογόνου Πρωκτού.
8. Θεραπεία Λιποδυστροφιών με Δερμολιπεκτομές-Λιποαναρροφήσεις και Λιποπροσθέσεις.

Γ. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. Εκτεταμένες Αφαιρέσεις Όγκων – Κρημνοί – Μοσχεύματα.
2. Mohs Χειρουργική.