Είστε εδώ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, 

ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

(«ΕΕΔΧ»)

 

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύθηκε την 30 Οκτωβρίου 1991 επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που σήμερα έχει την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής, Λέϊζερ και Αισθητικής Δερματολογίας», και σε συντομογραφία «ΕΕΔΧ».

Ο ξενόγλωσσος τίτλος της εταιρείας είναι «Hellenic Society  of Dermatologic Surgery, Laser and Aesthetic Dermatology», και σε συντομογραφία «HSDS».

Ως έδρα έχει την πόλη της Αθήνας και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 178 Α.Κ. και από το καταστατικό αυτό.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αλλάξει η έδρα της Εταιρείας, εφ’ όσον συντρέξουν ειδικοί λόγοι. Στην έδρα της Εταιρείας προβλέπονται η λειτουργία βιβλιοθήκης, χώρος εκπαίδευσης, επικοινωνίας των μελών της και συμβουλίων των Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα κυκλική, η οποία στην μεν περίμετρό της φέρει τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, LASER & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» και το έτος ίδρυσης της Εταιρείας, στο δε κέντρο της απεικονίζονται κάθετη διατομή του δέρματος, νυστέρι, λέϊζερ και κάνουλα έγχυσης-αναρρόφησης.

Η σφραγίδα τίθεται σε κάθε επίσημο έγγραφο της Εταιρείας, για να το καθιστά έγκυρο.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

α) Να προάγει, υποστηρίζει και αναπτύσσει την Επιστημονική έρευνα στον Τομέα της Δερματοχειρουργικής.

β) Να φροντίζει για τη συνεχή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μελών της και των ενδιαφερομένων Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων στην Δερματοχειρουργική και στις απαραίτητες γνώσεις από άλλες ειδικότητες (Ιστοπαθολογία, Ακτινοθεραπεία κλπ.).

γ) Να συνεργάζεται επιστημονικά και να εξετάζει όλα τα θέματα, που αφορούν στις σχέσεις του κλάδου με συγγενείς Ειδικότητες.

δ) Να προασπίζει τα επιστημονικά και επαγγελματικά συμφέροντα του κλάδου με κάθε νόμιμο μέσο.

ε) Να έχει άμεση και συνεχή επαφή με τις αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού, ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση στις επιστημονικές εξελίξεις και εναρμόνιση όλων των ενεργειών, που αφορούν στα συμφέροντα του κλάδου.

στ) Τελικός στόχος της είναι, να φροντίζει κατά το δυνατόν, ώστε να παρέχεται σωστή επιστημονική φροντίδα στον ασθενή, στα γνωστικά αντικείμενα του κλάδου, με αποτέλεσμα να προστατεύεται ο ασθενής από αυθαίρετες πράξεις μη ειδικών, επιστημόνων ή μη, τις οποίες η Εταιρεία υποχρεούται να ελέγχει, τηρουμένων πάντα των όρων της ιατρικής δεοντολογίας σε συνεργασία με τους επίσημους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και της Ε.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο– ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Οι παραπάνω σκοποί της Εταιρείας επιτυγχάνονται:

α) Με τακτική επικοινωνία των μελών, τακτικές-έκτακτες συνεδριάσεις, ανταλλαγή μεταξύ τους γνωμών για θέματα, μεθόδους και κλινικές ή εργαστηριακές παρατηρήσεις στο αντικείμενο της Εταιρείας.

Η διαδικασία των συνεδριάσεων και το θεματολόγιο θα καθορίζεται από το Δ.Σ. με απόφαση του, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος καταστατικού.

β) Με την συνεργασία των αντίστοιχων Εταιρειών άλλων χωρών και με τη διεθνή Εταιρεία Δερματοχειρουργικής  (I.S.D.S) που εδρεύει  στον EvanstonILL των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τη Διεθνή Ένωση Δερματοχειρουργικής και Αισθητικής Χειρουργικής (DASIL) και άλλες επιστημονικές εταιρείες.

γ) Με τη διοργάνωση  ή τη συμμετοχή  σε ελληνικά ή διεθνή Συνέδρια σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας.

δ) Με την συνεχή επαφή με ελληνικές επιστημονικές Εταιρείες και Οργανισμούς.

ε) Με τον προγραμματισμό για τη συνεχή  επιστημονική επιμόρφωση των μελών της με συνέδρια, μετεκπαιδευτικά μαθήματα, διαλέξεις Ελλήνων και ξένων ειδικών επιστημόνων, κλινικά φροντιστήρια κλπ. 

στ) Με την διενέργεια σεμιναρίων “hands on workshops” σε χώρους που πληρούν τις κατά νόμον προϋποθέσεις, σε ιδιωτικά οργανωμένα ιατρεία, πολυιατρεία, Νοσοκομεία και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, με την συμμετοχή, προς ενημέρωση των μελών της, δερματολόγων με αντικείμενο επεμβατικές και δερματοχειρουργικές πράξεις, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

ζ) Mε την υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα σχετικά με την εκπαίδευση στον τομέα της Δερματοχειρουργικής.

η) Με το να συμμετέχει και να εναρμονίζεται με τα προγράμματα και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

θ) Με τη δημοσίευση, στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, του επιστημονικού έργου των μελών της, μετά από επεξεργασία που προβλέπει το παρόν καταστατικό σε ειδική περιοδική έκδοση με τίτλο «Αρχεία  Ελληνικής Εταιρείας  Δερματοχειρουργικής»

ι) Με την  ανάπτυξη επιστημονικής και επαγγελματικής  αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών.

ια) Με την διάδοση των επιστημονικών  επιτευγμάτων στο ευρύτερο κοινωνικό  σύνολο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και

ιβ) Με την προάσπιση  των επιστημονικών  και επαγγελματικών  συμφερόντων των μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της. Αυτή μπορεί να ανακαλεί και αποφάσεις του Δ.Σ.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που είναι επταμελές (7). Αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό Γραμματέα και 2 Συμβούλους.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του κάθε τρίτου χρόνου από την εκλογή του, δυναμένη να παραταθεί μέχρις εκλογής νέου Δ.Σ.

Εκτός των 7 μελών του Δ.Σ. που εκλέγονται, υπάρχουν και μέχρι τρία (3) αναπληρωματικά, εκλεγμένα σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν στις εκλογές και αναπληρώνουν τακτικά μέλη του Δ.Σ., που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρούν.

Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη και η λειτουργία του Δ.Σ. θεωρείται από την πλειοψηφία του προβληματική, η αντικατάσταση των μελών γίνεται με συμπληρωματική εκλογή, μετά 2-4 μήνες από την ανακοίνωση του προβλήματος από τον Πρόεδρο σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του, θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παραιτηθεί. Ο Πρόεδρος τότε του Δ.Σ. υποχρεούται να προτείνει στο Δ.Σ. την αντικατάσταση του, αφού προηγουμένως του απευθύνει σχετική συστημένη επιστολή.

Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας συμμετέχουν με την δέουσα υπευθυνότητα στις οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων κλπ. που οργανώνονται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση άρνησης το μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται να το δηλώσει γραπτώς εντός 15ημέρου.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που αφορά στην εύρρυθμη λειτουργία, τα συμφέροντα, την αξιοπρέπεια των μελών και της Εταιρείας καθώς και τη μη παρέκκλιση από τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντα του και παραλαμβάνει κανονικά κατόπιν ελέγχου, με πρωτόκολλο που υπογραφεί το απερχόμενο και το νέο Δ.Σ., την περιουσία, τα αρχεία, τα έγγραφα και το ταμείο της Εταιρείας.

Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. συνεδριάζει κάθε φορά, που ο Πρόεδρος το κρίνει απαραίτητο πάντως όχι λιγότερο από 1 φορά το 3μηνο ή αν  αυτό ζητηθεί από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του εγγράφως.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση του Δ.Σ. είτε είναι τακτική ή έκτακτη, πρέπει να γίνεται έγκαιρα προς όλα τα μέλη του Δ.Σ., με ευθύνη του Γεν. Γραμματέα.

Τα θέματα ημερησίας διατάξεως των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθορίζονται με ευθύνη του Προέδρου. Εκτός ημερησίας διάταξης θέματα χρειάζονται την πλειοψηφία των παρόντων μελών, για να συζητηθούν.

Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τέσσερα (4) από τα μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Επί ισοψηφίας νικά η ψήφος του προέδρου. Επί προσωπικών ζητημάτων διενεργείται ψηφοφορία μυστική και επί ύπαρξης ισοψηφίας γίνεται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και τότε υπάρξει ισοψηφία το θέμα μεταφέρεται στη Γεν. Συνέλευση που συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση εντός 1 μηνός από την ύπαρξη του προβλήματος.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα συμμετέχει στις οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων κλπ. που διοργανώνονται από την Εταιρεία.

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε διεθνείς Εταιρείες ή Οργανισμούς γίνεται από τον Πρόεδρο και αν προβλέπεται και δεύτερο μέλος από τον Γεν. Γραμματέα της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ενθαρρύνει και εφ’ όσον αποδεδειγμένα μπορεί, να ενισχύει οικονομικά πρωτοβουλίες των μελών της για προβολή του επιστημονικού των έργου στο διεθνή χώρο.

Το Δ.Σ. εφ’ όσον κρίνει ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ορίζει τριμελή συντακτική επιτροπή αποτελούμενη από πρόεδρο και 2 μέλη για την έκδοση περιοδικού ως και άλλων εντύπων της Εταιρείας. Η θητεία της Συντακτικής Επιτροπής θα είναι 3ετής.

Η Συντακτική Επιτροπή θα είναι αρμόδια για τη συχνότητα, όρους δημοσίευσης, ποιότητας εντύπων και θα συνεργάζεται με το Δ.Σ. προκειμένου από κοινού να αποφασίζουν για το επιστημονικό περιεχόμενο και άλλες λεπτομέρειες των εκδόσεων.

Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, που διαβάζονται και υπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ. στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης από τα παρόντα μέλη ως και από τα απόντα, που υπογράφουν εκ των υστέρων ότι έλαβαν γνώση.

Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υπάρχοντος σπουδαίου λόγου προβλέπεται η δυνατότης της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην συνεδρίαση του Δ.Σ., ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου, με την  εκ των προτέρων αποστολή στους συμβούλους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Οι σύμβουλοι που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό («τηλεδιάσκεψη») υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της συνεδρίασης.

Το Δ.Σ. αποφασίζει και εισηγείται στη Γεν. Συνέλευση της Εταιρείας τους πίνακες για την είσοδο νέων μελών, στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα επιστημονικά τους προσόντα, με αιτιολογημένη πλήρως εισήγηση, με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος.

Θα αποφασίζει και απονέμει με αιτιολογημένες εισηγήσεις τις απονομές διπλωμάτων στα μέλη, σε ότι αφορά την αναγνώριση, από την Εταιρεία, της δυνατότητας πραγματοποιήσεως ιατρικών πράξεων Δερματοχειρουργικής και Αισθητικής δέρματος.

Στο παράρτημα «Α» του παρόντος καταστατικού αναφέρεται αξιολόγηση των πράξεων Δερματοχειρουργικής και Αισθητικής δέρματος που ισχύουν διεθνώς την ημερομηνία της υπογραφής του παρόντος. Δυνατότητα αναπροσαρμογής τους παρέχεται στο Δ.Σ. μετά από γνωμάτευση της Επιστημονικής Επιτροπής.

Θα κοινοποιεί στα μέλη της τον πίνακα με Επιστημονικές Εκδηλώσεις, Συνέδρια, Κλινικά Φροντιστήρια, Διαλέξεις κλπ., που θα επιλέγει για εκπαίδευση - μετεκπαίδευση των μελών ή των υποψηφίων μελών καθώς και τη βαθμολογία καθ ’ενός από αυτά.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. και την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο και σε κάθε δικαστική ή άλλη αρχή.

Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές και έκτακτες. Ακόμη διευθύνει τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες, επιστημονικού ή άλλου περιεχομένου, εκτός από την Γ.Σ. περί αρχαιρεσιών, όπου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Φροντίζει για την πιστή τήρηση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας, υπογράφει όλα τα έγγραφα της  Εταιρείας και με ευθύνη του γίνεται η πληρωμή κάθε δαπάνης, που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. 

Είναι υπεύθυνος (και υπόλογος) στην Γενική Συνέλευση των μελών, για την διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ως και για τα έξοδα και τα έσοδα σε συνεργασία με τον Ταμία.

Ο Πρόεδρος μπορεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. να προσλαμβάνει ή να απολύει βοηθητικό προσωπικό για τις ανάγκες της Εταιρείας.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει η κωλύεται τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και απουσία αυτού ο Γενικός Γραμματέας.

Ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί με εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία της Εταιρείας. Καταγράφει με αύξοντα αριθμό τα εισερχόμενα έγγραφα στο πρωτόκολλο εισερχόμενων και τα εξερχόμενα στο αντίστοιχο πρωτόκολλο.

Τηρεί τα Αρχεία της Εταιρείας και το Μητρώο μελών.

Κρατά τις δύο (2) σφραγίδες της Εταιρείας.

Αναλαμβάνει τις προσκλήσεις για συνεδρίαση του Δ.Σ., της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης.

Κοινοποιεί στα μέλη τα θέματα ημερήσιας διατάξεως. Οργανώνει τη Γραμματεία στις Συνεδριάσεις και στις Συνελεύσεις.

Κρατά πάντα ενήμερο τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. για τα εισερχόμενα θέματα, που εκκρεμούν. 

Τηρεί τα βιβλία των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.

Επιμελείται την παράδοση των διπλωμάτων στα μέλη της Εταιρείας.

Στα καθήκοντα του ο Γενικός Γραμματέας συνεπικουρείται από τον Ειδικό Γραμματέα, προσυπογράφει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κατ’ εντολή του χρηματικά εντάλματα πληρωμών.

Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει, διαβάζει και υπογράφει πρώτος τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης είτε του Δ.Σ. είτε των Γενικών Συνελεύσεων των μελών της Εταιρείας (επιστημονικού ή μη περιεχομένου). Κρατά σημειώσεις, για τις επιστημονικές ανακοινώσεις ή επιμελείται για τη συλλογή τους με μαγνητοταινίες, οι οποίες άπαξ ετησίως καταστρέφονται με απόφαση του Δ.Σ., αφού έχουν απομαγνητοφωνηθεί. Βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στην οργάνωση της γραμματείας αυτών των συνεδριάσεων και μεριμνά για την παραλαβή καταλόγου των παριστάμενων μελών.

Συλλέγει και πρωτοκολλά σε ιδιαίτερο πρωτόκολλο τις εργασίες, (περιλήψεις) που κατατίθενται για δημοσίευση είκοσι (20) ημέρες προ της ανακοίνωσης και ενημερώνει τον Γεν. Γραμματέα έγκαιρα, πριν από τις συνεδριάσεις για τυχόν μη υποβολή εργασιών.

Τηρεί με τις οδηγίες του Γεν. Γραμματέα το αρχείο, το Επιστημονικό υλικό και τη Βιβλιοθήκη της Εταιρείας και γενικώς άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία.

Φροντίζει για τη σύνταξη και εκτύπωση διαφόρων εντύπων, δημοσιευμάτων μαζί με τον Γεν. Γραμματέα του οποίου είναι και αναπληρωτής. 

Ο Ταμίας τηρεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, βοηθούμενος σε περίπτωση ανάγκης από  λογιστή (έμμισθο ή άμισθο ή κατά περίπτωση αμειβόμενο).

Οι αποδείξεις εισπράξεως εισφορών από τα μέλη δεν χρειάζονται θεώρηση, εκτός αν ο νόμος το ορίζει διαφορετικά.

Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές εκδίδοντας τα κατάλληλα παραστατικά.

Τηρεί αρχείο παραστατικών και το βιβλίο με τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, κινητών και ακινήτων.

Φροντίζει για την έγκαιρη απόδοση του Φ.Π.Α., αν ο νόμος το προβλέπει.

Στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ισολογισμό της Εταιρείας καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Έχει στη διάθεση του Δ.Σ. κατάσταση των μη ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Καταθέτει σε τράπεζα, που θα υποδεικνύει το Δ.Σ., χρήματα άνω των 300 ευρώ  εις χείρας του στο όνομα του Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και του ιδικού του (κοινό) με βάση τις νόμιμες διαδικασίες, που μπορούν να τροποποιηθούν.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες εισπράξεων – πληρωμών, σύνταξης ισολογισμού κλπ. πρέπει απαραιτήτως να είναι σε γνώση του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και να έχουν την υπογραφή και των δύο προαναφερθέντων ως ορίζει το εν λόγω άρθρο για πληρωμές άνω των 300 ευρώ. 

Προβλέπεται η δυνατότητα το Δ.Σ. με απόφασή του να αναθέσει σε μέλος του ή σε τρίτο πρόσωπο την εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι των Τραπεζών και λοιπών νομικών προσώπων για ζητήματα που αφορούν τις καθημερινές οικονομικές συναλλαγές αυτής, όλες εν γένει ή συγκεκριμένες.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη (3), που εκλέγονται κάθε τριετία με την εκλογή του νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τα Άρθρα περί Αρχαιρεσιών, του παρόντος καταστατικού.

Ενεργεί έλεγχο του Ταμείου όποτε το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο.

Υποχρεωτικά όμως διενεργεί τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση στις απολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις των μελών της Εταιρείας.

Για τον έλεγχο αυτό ο Ταμίας θέτει στη διάθεση της Επιτροπής κάθε βιβλίο ή στοιχείο, που θα βοηθήσει στο έργο της.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ

Η Εταιρεία αποτελείται από ενεργά-τακτικά, πρόσεδρα και επίτιμα μέλη. 

α) Τακτικό μέλος της Εταιρείας μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός που ασκεί νόμιμα στην Ελλάδα την ειδικότητα της Δερματολογίας και είναι Ιατρός Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος που έχει έφεση και ενδιαφέρον για τη Δερματοχειρουργική και έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο συνεδριακές εκδηλώσεις της Εταιρείας ή και ομοειδών Εταιρειών του εξωτερικού. Τακτικό μέλος δεν μπορεί να γίνει κανείς εάν δεν έχει την ιδιότητα του μέλους της εδρεύουσας στην Αθήνα και συσταθείσης στην Ελλάδα για την ιατρική ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, «Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας» («Ε.Δ.Α.Ε.»), εκτός από ωρισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις που συντρέχει σπουδαίος λόγος και κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ. Τα υποψήφια μέλη υποβάλλουν αίτηση εγγραφής προϋπογραφόμενη από δύο (2) τακτικά μέλη. Ανακήρυξη νέων μελών δύναται να γίνει με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση μη ομοφωνίας των μελών του Δ.Σ. αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Μετά από επεξεργασία των αιτήσεων το Δ.Σ. εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την αποδοχή των αιτήσεων εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η επαρκής εκπαίδευση στη Δερματοχειρουργική θα πιστοποιείται από ειδικά Πτυχία – Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις κλπ. και θα αξιολογούνται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Για το σκοπό αυτό το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει την έντυπη αίτηση της Εταιρείας και την υποβάλλει μαζί με τα σχετικά έγγραφα (βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, πτυχία) στη Γραμματεία της Εταιρείας. Την αίτηση συνυπογράφουν 2 εν ενεργεία τακτικά μέλη της. Μετά την έγκριση της ακολουθεί από το Δ.Σ. η ανακήρυξη του μέλους ως τακτικού.

Εάν δεν δοθεί η έγκριση από το Δ.Σ. μπορεί ο υποψήφιος να επανέλθει με νέα αίτηση του αφού έχει φροντίσει να αρθούν τα κωλύματα, που θα αναφέρει στην απορριπτική του απόφαση, τεκμηριωμένα το Δ.Σ.

β) Πρόσεδρο μέλος μπορεί να είναι κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός Ιατρός, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου α. Η έγκριση τους γίνεται με την διαδικασία των τακτικών μελών.

γ) Επίτιμο μέλος γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Έλληνας ή αλλοδαπός Ιατρός αναγνωρισμένου κύρους που προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στον Τομέα της Δερματοχειρουργικής, και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Επίτιμο μέλος μπορεί να εκλεγεί με απόφαση του Δ.Σ. και τακτικό μέλος της Εταιρείας, μετά τη συνταξιοδότηση του για οποιονδήποτε λόγο, εφ’ όσον διετέλεσε μέλος επί μία 5ετία τουλάχιστον.

Η διαδικασία της ανακήρυξης των Επιτίμων μελών είναι η ίδια με των τακτικών. Την πρόταση/αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλουν 2 τακτικά μέλη.

δ) Επίτιμοι Πρόεδροι της Εταιρείας μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση του Δ.Σ. μέλη της (τακτικά-επίτιμα-πρόσεδρα) καθώς και τακτικά μέλη που συνταξιοδοτούνται ή δεν ασκούν το επάγγελμα, σε ένδειξη τιμής, για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, δίχως καμία διάκριση. Μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Εκλέγουν και εκλέγονται στα όργανα της και συμμετέχουν στις δραστηριότητες της.

Υποχρεούνται: α) Να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας τόσο έναντι της Εταιρείας και των άλλων μελών, όσο και κατά την άσκηση του ιατρικού τους επαγγέλματος.

β) Να τηρούν και προασπίζουν το παρόν καταστατικό σε όλες τις ενέργειες τους.

γ) Να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής εντός μηνός από την ανακήρυξη τους από το Δ.Σ. σαν τακτικά μέλη και την ετήσια συνδρομή τους εντός του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους για το οποίο οφείλεται.

Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε 50 ευρώ  και της ετήσιας συνδρομής σε 50 ευρώ, που μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ.

Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. μέχρι του τριπλασίου, απεριόριστα δε με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.

Τακτικό μέλος που δεν κατέβαλε για 2 συνεχή χρόνια τις ετήσιες συνδρομές του, παύει να θεωρείται ενεργό και διακόπτεται η ενημέρωσή του από την Εταιρεία. Μπορεί να επανακτήσει τα δικαιώματα του αμέσως μόλις εξοφλήσει τις συνδρομές του αναδρομικά, καταβάλοντας το σύνολο των οφειλών του είτε εφάπαξ είτε τμηματικώς με δύο έως δέκα συνεχείς μηνιαίες δόσεις, με διαδικασία επανεγγραφής, εφόσον πληροί και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας (τρέχον ημερολογιακό έτος).

δ) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στα σεμινάρια, τις διαλέξεις και τις λοιπές δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Εταιρείας τουλάχιστον όπως ορίζει το άρθρο 14.

ε) Να ανακοινώνουν κατά πρώτη προτίμηση, εφ’ όσον είναι εφικτό ή δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι στα συνέδρια και στις ειδικές επιστημονικές ημερίδες της Εταιρείας καθώς επίσης και στις εκδόσεις της Εταιρείας, τις επιστημονικές τους εργασίες και έρευνες για την προαγωγή της Δερματοχειρουργικής.

Τακτικό μέλος που αθετεί τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις του άρθρου αυτού μπορεί να τιμωρηθεί με έγγραφη επίπληξη.

Επί υποτροπής  μπορεί το Δ.Σ. να το παραπέμψει στη Γενική Συνέλευση με την πρόταση για διαγραφή.

Τα επίτιμα και πρόσεδρα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε οικονομικές υποχρεώσεις, απέναντι στην Εταιρεία.

Στις Συνελεύσεις δε, που δεν έχουν επιστημονικό περιεχόμενο και πιθανά επακολουθεί και ψηφοφορία αποχωρούν.

Τα Πρόσεδρα μέλη όταν αποκτήσουν τα προσόντα του άρθρου 9 παράγραφος α μπορούν να γίνουν Τακτικά ακολουθώντας τη διαδικασία αυτού του άρθρου.

Κανένα μέλος της Εταιρείας δεν θα χρησιμοποιεί το όνομα της Εταιρείας για διαφημιστικούς λόγους προβολής.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΡΣΗ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Εταιρεία, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού έτους της υποβολής της.

Το περιεχόμενο της αίτησης μπορεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. (κατά πλειοψηφία) να κοινοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ: Κανένα μέλος της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτικών είτε του Δ.Σ. δεν είναι μόνιμο. Η ιδιότητα του μέλους είναι τριετής και ανανεώνεται μόνο εφόσον έχει παρακολουθήσει ανά τριετία τρεις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας (η οποία υποχρεούται να διοργανώνει τουλάχιστον δύο (2) ετησίως), είτε της διεθνούς, είτε άλλων ομότιμων Εταιρειών του εξωτερικού.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού των τριών (3) ανά τριετία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το μέλος θεωρείται πρόσεδρο και η ιδιότητα του τακτικού μέλους ανακτάται αυτομάτως με τη συμπλήρωση των ελλείψεων της εκπαίδευσης και ισχύει για μια τριετία από την τελευταία της ανανέωση, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

Το Δ.Σ. με απόφαση της πλειοψηφίας των ¾ των μελών του δικαιούται να παραπέμψει στη Γενική Συνέλευση με πρόταση διαγραφής κάθε τακτικό μέλος που:

α) Επιδεικνύει αντιδεοντολογική συμπεριφορά επαρκώς τεκμηριωμένη από τους καταγγέλλοντες με πλήρη αποδεικτικά στοιχεία, ή απειθαρχία στις αποφάσεις των Συνελεύσεων ή τις συστάσεις του Δ.Σ. δια του Προέδρου του, ή διαγωγή ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια της Εταιρείας.

β) Δεν τηρεί ή περιφρονεί αυτά που ορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας ή παραβιάζει την ιατρική δεοντολογία κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Παραβιάζει ή περιφρονεί την αρχή ότι οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες της Εταιρείας στερούνται κομματικού χαρακτήρα πολιτικής φύσεως.

Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. καλεί τον ενδιαφερόμενο έγκαιρα να απολογηθεί έγγραφα ή προφορικά. Στη συνέχεια αποφασίζει για την παραπομπή του ή μη στη Γενική Συνέλευση.

Τακτικό μέλος που διαγράφεται με την προαναφερθείσα διαδικασία στερείται για πάντα το δικαίωμα της επανεγγραφής.

Κατά της αποφάσεως αυτής περί οριστικής διαγραφής μέλους, είναι δυνατόν να ασκηθεί από αυτό προσφυγή ενώπιον του Προέδρου των Πρωτοδικών Αθήνας εντός διμήνου από της γνωστοποιήσεως της περί διαγραφής αποφάσεως κατά τα ειδικότερον οριζόμενα από το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο – ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα έσοδα της Εταιρείας αποτελούνται από:

1.Τα δικαιώματα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών της

2.Δωρεές, έκτακτες εισφορές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές ή εκούσιες εισφορές μελών της ή μη

3.Έκτακτα έσοδα και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις που στηρίζονται στους ισχύοντες νόμους.

4.Συνδρομές από τις εκδόσεις της Εταιρείας εφ’ οσον κριθούν απαραίτητες από το Δ.Σ. 

5.Εισπράξεις από εορτές, επιστημονικές συνεδριάσεις και εν γένει δημόσιες εμφανίσεις που οργανώνονται από την Εταιρεία, και 

6.Από τόκους περιουσιακών της στοιχείων.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ

Δωρητές της Εταιρείας ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν σ’ αυτήν ποσό όχι λιγότερο των 2.000 ευρώ χωρίς καμμία δέσμευση ή ανταποδοτικότητα.

Ευεργέτες ομοίως ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν τουλάχιστον 7.000 ευρώ. 

Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Εταιρείας ανακοινώνονται τα ονόματα τυχόν δωρητών.

Οι Ευεργέτες ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η ανακήρυξη δημοσιεύεται στον Τύπο και τα ονόματα τους αναφέρονται σε ειδική τιμητική στήλη στα γραφεία της Εταιρείας.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς μεν όταν το ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό, εκτάκτως δε μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον του 1/3 των τακτικών μελών. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση ο λόγος της έκτακτης συγκλήσεως και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να καλέσει τη Συνέλευση εντός 30 ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Ο τόπος, ο χρόνος, η ημερήσια διάταξη καθώς και το πρόγραμμα των συνεδριάσεων καθορίζονται από το Δ.Σ. και τα μέλη ειδοποιούνται έγκαιρα γι’ αυτά.

Στις Συνεδριάσεις γίνεται:

1.Ενημέρωση των μελών από τον Πρόεδρο για αποφάσεις σε υπηρεσιακά θέματα, ως και διάφορες ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν τον κλάδο.

2.Εισηγητικές εκθέσεις Επιτροπών.

3.Προτάσεις-Αιτήσεις για ανακήρυξη νέων μελών και αν υπάρξει θέμα για συζήτηση, αυτό μπορεί να γίνει με αίτηση του 1/3 των παρευρισκόμενων τακτικών μελών.

4.Επιστημονικό μέρος με Επίδειξη ασθενών, Ανακοινώσεις, Διαλέξεις, Στρογγυλά τραπέζια, εφηρμοσμένα κλινικά φροντιστήρια, VIDEO κλπ.

Η σειρά των Επιστημονικών εκδηλώσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. που είναι και ο Πρόεδρος της συνεδριάσεως.

Η διάρκεια των ομιλιών, παρουσιάσεων κλπ. καθώς και ο χρόνος της συζήτησης για κάθε θέμα, καθορίζεται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο, ο οποίος κλείνει συμπερασματικά το θέμα. 

Στις Συνεδριάσεις ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα:  

1.Να ανακαλεί στην τάξη οποιονδήποτε ξεφύγει από τα όρια της συζήτησης, έστω και τον ρήτορα, που ξεφεύγει από το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο του θέματος.

2.Να αφαιρέσει το λόγο σε περίπτωση συζήτησης που ξεφεύγει από τα όρια της δεοντολογίας και της κοσμιότητας και 

3.Να διακόψει για μικρό χρονικό διάστημα 10-15΄ ή να διαλύσει τη Συνεδρίαση, για την εκτόνωση τεταμένης ατμόσφαιρας και διατήρηση της γαλήνης και συναδελφικότητας των μελών της Εταιρείας.

 

Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί στις συνεδριάσεις να ανακοινώνει ή να κάνει διάλεξη οποιοσδήποτε επιστήμονας Έλληνας ή αλλοδαπός με θέμα που επιστημονικά ενδιαφέρει το αντικείμενο της Εταιρείας.

Προκειμένου οποιοσδήποτε επιστήμονας να ανακοινώσει ή να πραγματοποιήσει διάλεξη ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονική εκδήλωση στην Εταιρεία, πρέπει επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκδήλωση να καταθέσει γραπτή σύντομη περίληψη και μετά το πέρας της συνεδρίασης, την ομιλία του στη Γραμματεία της Εταιρείας (με φωτογραφίες, διαφάνειες κλπ.) για να γραφεί αυτή στα Πρακτικά της συνεδρίασης και στα Αρχεία της Εταιρείας, αλλιώς δεν θα πραγματοποιείται η ομιλία.

Ανακοινώσεις ή διαλέξεις που δεν προβλέπονται στο πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης δεν γίνονται, εκτός αν πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις ή είναι εξ αναβολής προηγούμενων συνεδριάσεων, οπότε το Δ.Σ. αποφασίζει γι’ αυτές.

Αν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων υπάρξουν προτάσεις ή θέματα, που χρειάζονται ψηφοφορία, τότε κρατούνται και μετά το τέλος του Επιστημονικού μέρους της Συνεδρίασης αφού παραμείνουν στην αίθουσα μόνο τα τακτικά μέλη, που δικαιούνται ψήφου, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του παρόντος, ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση χειρός ή με ονομαστική κλήση ή μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια επί προσωπικών ζητημάτων. Στις ψηφοφορίες για τη λήψη της απόφασης τα λευκά και τα άκυρα δεν υπολογίζονται στον αριθμό των ψηφισάντων. Επί ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου πλην της μυστικής ψηφοφορίας, οπότε επαναλαμβάνεται.

Για να τεθεί θέμα ή πρόταση προς ψήφιση θα πρέπει να κριθεί από το προεδρείο της Συνεδρίασης ή να το ζητούν ενυπόγραφα το 1/3 των παριστάμενων τακτικών μελών, σύμφωνα με τα Άρθρα 9,10,11.

Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία:

α) όταν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών εάν πρόκειται για ανακήρυξη νέων μελών, 

β) όταν παρευρίσκεται το ½ των τακτικών μελών σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Όταν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση οπότε θεωρείται απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών.

Ειδικά για την Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση (ανά τριετία) του άρθρου 15 και για την Γενική Συνέλευση περί αρχαιρεσιών του άρθρου 16, επί μη ύπαρξης απαρτίας καθορίζεται η επόμενη συνεδρίαση μετά από 1 έως 8 ημέρες, οπότε θεωρείται απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα των  είκοσι (20).

 

ΑΡΘΡΟ 15ο – ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συνέρχεται ανά έτος, εντός του τριμήνου  Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου, και κατ’ αυτήν γίνεται η ανακήρυξη των νέων τακτικών μελών, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9 του Καταστατικού.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται όποτε κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε επείγοντα επιστημονικά ή όργανο-λειτουργικά θέματα, ή με έγγραφη αίτηση του 1/3 των εκπαιδευτικώς και ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών της Εταιρείας. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από το Καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια δεν υπολογίζονται στον αριθμό των ψηφισάντων ως καθορίζεται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση χειρός, ή με ονομαστική εκφώνηση.

Ειδικά για προσωπικά θέματα που αφορούν μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η ψηφοφορία γίνεται μυστική και απαιτείται η πλειοψηφία του ¾ των παρόντων μελών.

Η ημερήσια διάταξη των γενικών συνελεύσεων καθορίζεται από το Δ.Σ. κατά περίπτωση.

Η Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση γίνεται ανά τριετία, στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου, και η ημερήσια διάταξη αυτής περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

1. Απολογισμό πεπραγμένων τριετίας από το απερχόμενο Δ.Σ. ανά έτος.

2. Οικονομικό απολογισμό διαχείρισης ανά έτος, αφού αναγνωσθεί η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων για τη νέα χρήση.

4. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής 

5. Προκήρυξη  και έναρξη διαδικασίας αρχαιρεσιών.

6. Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τις προσεχείς εκλογές του Δ.Σ και της Ε.Ε. 

Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με φανερή ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώνουν την υποψηφιότητα τους την ίδια ημέρα ή να προτείνονται από άλλα τακτικά μέλη, πρόεδρος δε της επιτροπής εκλέγεται από τα τρία τακτικά της μέλη με πρωτοβουλία αυτού που πλειοψήφησε.

Εάν υπάρχει επιστημονικό πρόγραμμα για την τακτική γενική συνέλευση προηγείται, και αφού λήξει τότε πραγματοποιείται η τακτική γενική συνέλευση με την παρουσία μόνο των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου τακτικών μελών.

Επίτιμοι Πρόεδροι και Επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλογής στο Δ.Σ. ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που τα προαναφερθέντα «επίτιμα» μέλη επιθυμούν να επανέλθουν σε ενεργό δράση οφείλουν να το γνωστοποιήσουν εγγράφως μια εβδομάδα πριν τις εκλογές στο Δ.Σ.

Η ημερήσια διάταξη, ο τόπος και ο χρόνος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης γίνονται γνωστά στα τακτικά μέλη με έγγραφη πρόσκληση αποστελλόμενη 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη και ταυτοχρόνως εκπαιδευτικώς.

Ψήφος με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή.

Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία επαναλαμβάνεται εντός 8 ημερών, σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζονται στην πρόσκληση, οπότε θεωρείται απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη κι αν παρίστανται όχι όμως λιγότερα των είκοσι (20).

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός, το Δ.Σ. επαναπροκηρύσσει μετά από ένα μήνα νέα τακτική Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

1. Στην τελευταία Γενική Συνέλευση εκάστης τριετίας διεξάγονται οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Αυτές έχουν προκηρυχθεί κατά την Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση (ανά τριετία), όπως ορίζεται στο άρθρο 15.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς και εκπαιδευτικώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη.

Για την συγκρότηση της απαρτίας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού.

Δικαίωμα υποψηφιότητας και εκλογής έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που έχουν τουλάχιστον 3 συνεχή χρόνια τον τίτλο του τακτικού μέλους, για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και 3 συνεχή χρόνια για  την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το πλειοψηφικό σύστημα. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και περιλαμβάνει τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. με αλφαβητική σειρά και κάτω από αυτά ομοίως των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής του άρθρου 14 και αποστέλλονται σ’ όλα τα Τακτικά μάλη συστημένα ταχυδρομικά μαζί με λευκό φάκελλο σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρό της 20 ημέρες προ των αρχαιρεσιών.

Η Εφορευτική Επιτροπή κατά την ταχυδρομική αποστολή συντάσσει πρωτόκολλο αποστολής συστημένων σφραγισμένων φακέλων σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση των τακτικών μελών που της έχει δοθεί από το Δ.Σ.

2. Τα ταμειακώς και εκπαιδευτικώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη μπορούν να αποστέλλουν και ταχυδρομικώς την ψήφο τους αφού κλείσουν το ψηφοδέλτιο στο φάκελο της Εφορευτικής Επιτροπής, (χωρίς να σημειώσουν κάτι που θα μπορεί να καταργήσει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας), τα τοποθετήσουν μέσα σε άλλο φάκελο με τα στοιχεία τους και τα ταχυδρομούν συστημένα στη διεύθυνση που θα τους υποδείξει η  Εφορευτική Επιτροπή.

Η σφραγίδα ταχυδρομείου θα πρέπει να έχει χρονολογικό σήμαντρο τουλάχιστον 7  ημέρες προ της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών.

3. Την ημέρα των αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους και κάνει έλεγχο των μελών, (διαγράφει από τον κατάλογο), που ψηφίζουν με αλληλογραφία, παρουσία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τοποθετεί τους έγκυρους φακέλους των ψηφοδελτίων στην ψηφοδόχο. Κατόπιν επακολουθούν οι αρχαιρεσίες από τους παρόντες.

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν με σταυρό δίπλα στο όνομα των υποψηφίων, μέχρι (7) για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την  Εξελεγκτική Επιτροπή.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει και σφραγίζει τους φακέλους της ψηφοδόχου και μονογράφει, αφού σημειώσει τον αριθμό των σταυρών. Επιτυχόντες για το Δ.Σ. θεωρούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας σταυρών προτίμησης και οι επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η εκλογή των τριών (3) τακτικών και δυο (2) αναπληρωματικών για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται αυτός που θα εκλέξουν τα τρία (3) τακτικά μέλη όταν θα συνεδριάσουν με την ευθύνη του πλειοψηφίσαντος.

Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τους οριζόμενους ανωτέρω σταυρούς προτίμησης θεωρείται άκυρο. Άκυρο επίσης είναι και κάθε ψηφοδέλτιο ή φάκελος ταχυδρομικά αποστελόμενος που θεωρείται ότι παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας.

Επί ισοψηφίας υποψηφίων εκλέγεται το αρχαιότερο μέλος της Εταιρείας που ουδέποτε έχασε την ιδιότητα του τακτικού μέλους. Ένα μήνα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο πλειοψηφίσας υποψήφιος συγκαλεί τους υπολοίπους επιτυχόντες σε συνεδρίαση και εκλέγουν τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. όπως ορίζει το άρθρο 5.

Κατά δε τον επόμενο Ιανουάριο της εκλογής του παραλαμβάνει από το απερχόμενο Δ.Σ. την Εταιρεία με την διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος.

4. Προβλέπεται η δυνατότητα η ψηφοφορία για τις ανωτέρω αρχαιρεσίες να διεξάγεται ηλεκτρονικά με μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ειδικότερα μέσω ειδικής ιστοσελίδας που θα υπάρχει για τον σκοπό αυτό, η λειτουργία και οι προδιαγραφές της οποίας θα εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα και μυστικότητα της ψήφου πληρουμένων των προϋποθέσεων που ο νόμος ορίζει στην παραδοσιακή ψηφοφορία. Οι οδηγίες προς τους ψηφοφόρους θα δίδονται από την Εφορευτική Επιτροπή.

5. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει μόνον μία φορά, όταν δε λάβει μέρος στην εκλογική διαδικασία οριστικοποιείται η επιλογή του και δεν έχει δυνατότητα ανακτήσεως χάριν διορθώσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο – ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί να καθορίζει τιμητικά ηθικά ή υλικά έπαθλα, προς τιμή των ευεργετών της, αντί στεφάνου κλπ. για εργασίες ή έρευνες πρωτότυπες, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κρίσεως για αυτά που ορίζεται από τη Γ.Σ.

Τα ποσά, που θα καθορίζονται , είναι στην κρίση του Δ.Σ. ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της Εταιρείας και τον Οικονομικό της προϋπολογισμό.

Ακόμη η Εταιρεία εφ’οσον ο προϋπολογισμός της το επιτρέπει, μπορεί με εισήγηση της επιστημονικής που είναι ταυτόχρονα και συντακτική και επιτροπή κρίσεως Επιτροπής και απόφαση του Δ.Σ., να χρηματοδοτεί πρωτότυπες έρευνες σχετικές με τα αντικείμενα του κλάδου.

Αυτές όμως θα γίνονται πάντα υπό την επίβλεψη του Δ.Σ. της Εταιρείας και την έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής.

Σε μια συνεδρίαση της Εταιρείας κάθε τριετία θα απονέμονται τα διπλώματα για την ανανέωση της αναγνώρισης υπό της Εταιρείας της δυνατότητας Δερματοχειρουργικών πράξεων στα τακτικά μέλη της.

Τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά θα ζητούνται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 12 του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και ευρίσκεται στα πλαίσια του σκοπού της εταιρίας μπορεί να ρυθμιστεί από τη Γενική Συνέλευση ή από πράξη του Δ.Σ. που θα εγκριθεί όμως από τη Γενική Συνέλευση.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των ειδικών περί Σωματείων Νόμων.

Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει τρία (3) χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος του, ύστερα από απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί με αίτηση του 1/3 των ταμειακώς και εκπαιδευτικώς τουλάχιστον τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Η Γενική αυτή Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά και ένα τακτικά μέλη, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων κατά την Συνέλευση αυτήν μελών.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η Εταιρεία διαλύεται αυτοδίκαια όταν:

1. Τα μέλη της περιοριστούν κάτω των 10 και 

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όπως ορίζει το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση διάλυσης, με ψηφοφορία και πλειοψηφία των ¾ των ταμειακώς και εκπαιδευτικώς τουλάχιστον τακτοποιημένων τακτικών μελών της αποφασίζει σε ποιό ιατρικό Σωματείο ή άλλο κοινωφελές ίδρυμα θα περιέλθει η περιουσία της Εταιρείας.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά μία (1) εβδομάδα και θεωρείται απαρτία αν παρίσταται το ήμισυ συν ένα των τακτικών μελών της.

Μετά τη λήψη της απόφασης για τη διάλυση της Εταιρείας, ορίζει η Γενική Συνέλευση, Επιτροπή για την εκκαθάριση της περιουσίας της με βάση τη σχετική νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο – ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το αρχικό καταστατικό της Εταιρείας που ψηφίστηκε από τα ιδρυτικά της μέλη στις 30 Οκτωβρίου 1991, είχε 24 άρθρα και είχε αναγνωρισθεί με την υπ’ αριθμόν Π3742/199/180/1991 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδ. Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και καταχωρηθεί στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου με αριθμό 1346 στις 23 Ιανουαρίου 1992. Εν συνεχεία με την από 4 Μαϊου 1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών απεφασίσθη η τροποποίησή του, δυνάμει δε της υπ’ αριθμ. 5524/14.10.1996 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ενεκρίθη το τροποποιημένο αυτό Καταστατικό μου, αποτελούμενο από 20 άρθρα ως και το Παράρτημά του Α, και διετάχθη η εγγραφή μου στο ειδικό βιβλίο των αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμ. μητρώου 20901/1996.

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 20 άρθρα και εις αυτό επισυνάπτεται το κάτωθι Παράρτημα Α, τροποποιήθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών μου της 10.12.2017 και ισχύει μετά από την κατά νόμον έγκρισή του και την καταχώρησή του στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 

Α. - ΒΑΣΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1. – Απλές αφαιρέσεις όγκων και βλαβών δέρματος

Β. - ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1. – Αφαιρέσεις με αποκατάσταση του τραύματος με κρημνούς ή μοσχεύματα

Γ. –MOHS ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Δ. – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1. – Εκτεταμένες αφαιρέσεις όγκων – κρημνοί – μοσχεύματα

Ε. – ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

1.- ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

2.- ΚΡΥΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

3. – LASER ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

4. – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΡΥΤΙΔΕΣ-ΟΥΛΕΣ ΑΚΜΗΣ ΜΕ LASER FRACTIONAL, FULL ABLATIVE LASER, DERMABRASION-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

5. - ΧΗΜΙΚΟ PEELING

6. – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΘΥΛΑΚΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ STRIP-FUE

7. – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΥΧΙΩΝ

8. – ΦΛΕΒΟΛΟΓΙΑ

9. – ΛΙΠΟΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ-ΛΙΠΟΠΡΟΣΘΕΣΗ(με χρήση όλων των επιστημονικά εγκεκριμένων τεχνικών)

10. – ΑΥΞΗΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ (Ενέσιμα ,υαλουρονικό οξύ, υδροξυαπατίτης, αυτόλογο λίπος, πολυγαλακτικό οξύ κ.ά)

11.-ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

12.-ΕΝΕΣΙΜΑ ΝΗΜΑΤΑ

13. ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.

………………………………………………………………………………………..

Το παρόν Καταστατικό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, 

ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ», ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του κατά την Ειδική Γενική Συνέλευση των μελών της 10.12.2017.

Αθήνα,10.12.2017

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                              Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

 

 

 

Κωνσταντίνος Νεαμονιτός                                           Τηλέμαχος Ανθόπουλος